در این هفته نوزاد خوشکلتون رو می بینید . نوزاد به اندازه ی هندوانه می باشد