در این هفته آزمایش ادرار مثبت می شود و جنین به اندازه ی یک دانه خشخاش می باشد