دکتر فریده خرمی

زنان و زایمان
هیستروسکوپی و لاپاراسکوپی
تجربه و تخصص:
هیستروسکوپی و لاپاراسکوپی
شماره تماس:
0713252