دکتر پردیسا دیالمه

متخصص غدد و داخلی
چهارشنبه صبح

دکتر مجتبی اسلامی

جنین شناسی
شنبه تا پنجشنبه صبح

دکتر پگاه کرامتی

زنان و زایمان و IVF
شنبه تا چهارشنبه عصر پنجشنبه صبح

دکتر ژاله ذوالقدری

زنان و زایمان و IVF
شنبه تا چهارشنبه عصر

دکتر عالم تاج صمصامی

زنان و زایمان و IVF
شنبه تا چهارشنبه عصر پنجشنبه صبح

دکتر فریده خرمی

هیستروسکوپی و لاپاراسکوپی
شنبه تا چهارشنبه صبح اتاق عمل

دکتر زهرا شمالی

زنان و زایمان و IVF
شنبه تا چهارشنبه صبح