تبریک میگیم ضربان قلب جنین در سونوگرافی دیده می شود.جنین به اندازه ی یک انگور یا یک زیتون می باشد