در این هفته قوه ی شنوایی جنین کاملا رشد کرده است.جنین به اندازه ی گرمک می باشد