حواس پنجگانه جنین در این هفته کار می کند.جنین به اندازه ی آناناس می باشد.