در اخرین روز های سه ماهه دوم می باشید. جنین به اندازه ی شلغم می باشد. امیدوارم گرفتگی پا اذیتتون نکند