شما کامل در سه ماهه دوم بارداری خود هستید.دختر یا پسر بودن تشخیص داده می شود.جنین به اندازه ی یک فلفل دلمه می باشد