بعد از این هفته سقط جنین کاهش می یابد. جنین به اندازه ی یک خوشه نخود فرنگی می باشد.