منشور حقوق پرسنل

پرسنل حق دارند علیرغم درخواست و اصرار بیماران از انجام دادن خلاف اصول و قواعد حرفه ای امتناع نمایند و همچنین حق دارند از سلوک مناسب و تکریم از سوی مسئولین ،کارکنان ،ماموران دولتی ،بازرسان ، بیماران و همراهان ایشان برخوردار شوند.

کلینیک ثمر شامل

دفتر مدیریت،مطب پزشکان،اتاق سونوگرافی ،پذیرش سرپایی و بستری،صندوق و آزمایشگاه آندرولوژی ،امور اداری و حسابداری ،روابط عمومی، مرکز اسناد و مدارک پزشکی، سالن انتظار و سرویس بهداشتی می باشد که در طبقه چهارم واقع شده است  امید که این مرکز درمانی بتواند خدمات پیشرفته خود را به مراجعین محترم ارائه نماید

منشور حقوق بیمار

 یکایک افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به کرامت انسان ها می باشند این امر در شرایط بیماری از اهمیت ویژهای برخوردار است  بر این اساس ارائه خدمات سلامت باید عادلانه و مبتنی بر احترام به حقوق و رعایت کرامت انسانی بیماران صورت پذیرد.

قیمت مطلوب

این مرکز با پیشرفته ترین تجهیزات مدرن طبق تعرفه ها مصوب در خدمت شماست .